Обработка на изключения в Java

1. Общ преглед

В този урок ще разгледаме основите на обработката на изключения в Java, както и някои от неговите проблеми.

2. Първи принципи

2.1. Какво е?

За да разберем по-добре изключенията и обработката на изключения, нека направим сравнение в реалния живот.

Представете си, че поръчваме продукт онлайн, но докато пътуваме, има грешка в доставката. Добра компания може да се справи с този проблем и грациозно да пренасочи пакета ни, така че все пак да пристигне навреме.

По същия начин в Java кодът може да изпитва грешки, докато изпълнява нашите инструкции. Доброто обработване на изключения може да се справи с грешки и грациозно да пренасочи програмата, за да даде на потребителя все още положително изживяване .

2.2. Защо да го използвам?

Обикновено пишем код в идеализирана среда: файловата система винаги съдържа нашите файлове, мрежата е здрава и JVM винаги има достатъчно памет. Понякога наричаме това „щастливият път”.

В производството обаче файловите системи могат да се повредят, мрежите се развалят и JVM остават без памет. Благосъстоянието на нашия код зависи от това как се справя с „нещастните пътища“.

Трябва да се справим с тези условия, защото те влияят негативно на потока на приложението и формират изключения :

public static List getPlayers() throws IOException { Path path = Paths.get("players.dat"); List players = Files.readAllLines(path); return players.stream() .map(Player::new) .collect(Collectors.toList()); }

Този код решава да не обработва IOException , вместо това го предава нагоре по стека на повикванията. В идеализирана среда кодът работи добре.

Но какво може да се случи в производството, ако player.dat липсва?

Exception in thread "main" java.nio.file.NoSuchFileException: players.dat <-- players.dat file doesn't exist at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Unknown Source) at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source) // ... more stack trace at java.nio.file.Files.readAllLines(Unknown Source) at java.nio.file.Files.readAllLines(Unknown Source) at Exceptions.getPlayers(Exceptions.java:12) <-- Exception arises in getPlayers() method, on line 12 at Exceptions.main(Exceptions.java:19) <-- getPlayers() is called by main(), on line 19

Без да се справя с това изключение, иначе здравословна програма може да спре да работи изобщо! Трябва да се уверим, че нашият код има план за това кога нещата се объркат.

Също така обърнете внимание на още една полза от изключенията, а това е самата трасировка на стека. Поради тази проследяване на стека често можем да определим нарушаващ код, без да е необходимо да прикачваме дебъгер.

3. Йерархия на изключенията

В крайна сметка изключенията са само Java обекти, като всички те се простират от Throwable :

 ---> Throwable Exception Error | (checked) (unchecked) | RuntimeException (unchecked)

Има три основни категории изключителни условия:

 • Проверени изключения
 • Непроверени изключения / изключения по време на изпълнение
 • Грешки

Изпълненията и непроверените изключения се отнасят до едно и също нещо. Често можем да ги използваме взаимозаменяемо.

3.1. Проверени изключения

Проверените изключения са изключения, които компилаторът на Java изисква да обработим. Трябва или декларативно да хвърлим изключението нагоре в стека на повикванията, или трябва да се справим сами. Повече и за двете след малко.

Документацията на Oracle ни казва да използваме проверени изключения, когато можем разумно да очакваме повикващия на нашия метод да може да се възстанови.

Няколко примера за проверени изключения са IOException и ServletException.

3.2. Непроверени изключения

Непроверените изключения са изключения, които компилаторът на Java не изисква да обработваме.

Просто казано, ако създадем изключение, което разширява RuntimeException , то ще бъде отметнато; в противен случай ще бъде проверено.

И макар това да звучи удобно, документацията на Oracle ни казва, че има основателни причини и за двете концепции, като разграничаване между ситуационна грешка (отметнато) и грешка при използване (непроверено).

Някои примери за непроверени изключения са NullPointerException, IllegalArgumentException, и SecurityException .

3.3. Грешки

Грешките представляват сериозни и обикновено невъзстановими състояния като несъвместимост на библиотеката, безкрайна рекурсия или изтичане на памет.

И въпреки че не разширяват RuntimeException , те също не са отметнати.

В повечето случаи би било странно за нас да обработваме, създаваме екземпляри или разширяваме грешки . Обикновено искаме те да се разпространяват по целия път нагоре.

Няколко примера за грешки са StackOverflowError и OutOfMemoryError .

4. Обработка на изключения

В Java API има много места, където нещата могат да се объркат и някои от тези места са маркирани с изключения, било в подписа или Javadoc:

/** * @exception FileNotFoundException ... */ public Scanner(String fileName) throws FileNotFoundException { // ... }

Както беше посочено малко по-рано, когато наричаме тези „рискови“ методи, трябва да се справяме с проверените изключения и може да се справяме с непроверените. Java ни дава няколко начина да направим това:

4.1. хвърля

Най-простият начин да се „справите“ с едно изключение е да го възстановите:

public int getPlayerScore(String playerFile) throws FileNotFoundException { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); }

Тъй като FileNotFoundException е проверено изключение, това е най-простият начин да се удовлетвори компилаторът, но това означава, че всеки, който извика нашия метод, сега трябва да се справи и с него!

parseInt може да хвърли NumberFormatException , но тъй като не е отметнато, не се изисква да го обработваме.

4.2. опитай да хванеш

Ако искаме сами да опитаме да се справим с изключението, можем да използваме блок за опити за улавяне . Можем да се справим, като прехвърлим нашето изключение:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException noFile) { throw new IllegalArgumentException("File not found"); } }

Или като изпълните стъпки за възстановяване:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch ( FileNotFoundException noFile ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } }

4.3. накрая

Сега, има моменти, когато имаме код, който трябва да се изпълняват независимо от това дали възникне изключение, и това е мястото, където най-накрая дума идва инча

In our examples so far, there ‘s been a nasty bug lurking in the shadows, which is that Java by default won't return file handles to the operating system.

Certainly, whether we can read the file or not, we want to make sure that we do the appropriate cleanup!

Let's try this the “lazy” way first:

public int getPlayerScore(String playerFile) throws FileNotFoundException { Scanner contents = null; try { contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } finally { if (contents != null) { contents.close(); } } } 

Here, the finally block indicates what code we want Java to run regardless of what happens with trying to read the file.

Even if a FileNotFoundException is thrown up the call stack, Java will call the contents of finally before doing that.

We can also both handle the exception and make sure that our resources get closed:

public int getPlayerScore(String playerFile) { Scanner contents; try { contents = new Scanner(new File(playerFile)); return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException noFile ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } finally { try { if (contents != null) { contents.close(); } } catch (IOException io) { logger.error("Couldn't close the reader!", io); } } }

Because close is also a “risky” method, we also need to catch its exception!

This may look pretty complicated, but we need each piece to handle each potential problem that can arise correctly.

4.4. try-with-resources

Fortunately, as of Java 7, we can simplify the above syntax when working with things that extend AutoCloseable:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException e ) { logger.warn("File not found, resetting score."); return 0; } }

When we place references that are AutoClosable in the try declaration, then we don't need to close the resource ourselves.

We can still use a finally block, though, to do any other kind of cleanup we want.

Check out our article dedicated to try-with-resources to learn more.

4.5. Multiple catch Blocks

Sometimes, the code can throw more than one exception, and we can have more than one catch block handle each individually:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (IOException e) { logger.warn("Player file wouldn't load!", e); return 0; } catch (NumberFormatException e) { logger.warn("Player file was corrupted!", e); return 0; } }

Multiple catches give us the chance to handle each exception differently, should the need arise.

Also note here that we didn't catch FileNotFoundException, and that is because it extends IOException. Because we're catching IOException, Java will consider any of its subclasses also handled.

Let's say, though, that we need to treat FileNotFoundException differently from the more general IOException:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile)) ) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (FileNotFoundException e) { logger.warn("Player file not found!", e); return 0; } catch (IOException e) { logger.warn("Player file wouldn't load!", e); return 0; } catch (NumberFormatException e) { logger.warn("Player file was corrupted!", e); return 0; } }

Java lets us handle subclass exceptions separately, remember to place them higher in the list of catches.

4.6. Union catch Blocks

When we know that the way we handle errors is going to be the same, though, Java 7 introduced the ability to catch multiple exceptions in the same block:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try (Scanner contents = new Scanner(new File(playerFile))) { return Integer.parseInt(contents.nextLine()); } catch (IOException | NumberFormatException e) { logger.warn("Failed to load score!", e); return 0; } }

5. Throwing Exceptions

If we don't want to handle the exception ourselves or we want to generate our exceptions for others to handle, then we need to get familiar with the throw keyword.

Let's say that we have the following checked exception we've created ourselves:

public class TimeoutException extends Exception { public TimeoutException(String message) { super(message); } }

and we have a method that could potentially take a long time to complete:

public List loadAllPlayers(String playersFile) { // ... potentially long operation }

5.1. Throwing a Checked Exception

Like returning from a method, we can throw at any point.

Of course, we should throw when we are trying to indicate that something has gone wrong:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { while ( !tooLong ) { // ... potentially long operation } throw new TimeoutException("This operation took too long"); }

Because TimeoutException is checked, we also must use the throws keyword in the signature so that callers of our method will know to handle it.

5.2. Throwing an Unchecked Exception

If we want to do something like, say, validate input, we can use an unchecked exception instead:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { if(!isFilenameValid(playersFile)) { throw new IllegalArgumentException("Filename isn't valid!"); } // ... } 

Because IllegalArgumentException is unchecked, we don't have to mark the method, though we are welcome to.

Some mark the method anyway as a form of documentation.

5.3. Wrapping and Rethrowing

We can also choose to rethrow an exception we've caught:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws IOException { try { // ... } catch (IOException io) { throw io; } }

Or do a wrap and rethrow:

public List loadAllPlayers(String playersFile) throws PlayerLoadException { try { // ... } catch (IOException io) { throw new PlayerLoadException(io); } }

This can be nice for consolidating many different exceptions into one.

5.4. Rethrowing Throwable or Exception

Now for a special case.

If the only possible exceptions that a given block of code could raise are unchecked exceptions, then we can catch and rethrow Throwable or Exception without adding them to our method signature:

public List loadAllPlayers(String playersFile) { try { throw new NullPointerException(); } catch (Throwable t) { throw t; } }

While simple, the above code can't throw a checked exception and because of that, even though we are rethrowing a checked exception, we don't have to mark the signature with a throws clause.

This is handy with proxy classes and methods. More about this can be found here.

5.5. Inheritance

When we mark methods with a throws keyword, it impacts how subclasses can override our method.

In the circumstance where our method throws a checked exception:

public class Exceptions { public List loadAllPlayers(String playersFile) throws TimeoutException { // ... } }

A subclass can have a “less risky” signature:

public class FewerExceptions extends Exceptions { @Override public List loadAllPlayers(String playersFile) { // overridden } }

But not a “more riskier” signature:

public class MoreExceptions extends Exceptions { @Override public List loadAllPlayers(String playersFile) throws MyCheckedException { // overridden } }

This is because contracts are determined at compile time by the reference type. If I create an instance of MoreExceptions and save it to Exceptions:

Exceptions exceptions = new MoreExceptions(); exceptions.loadAllPlayers("file");

Then the JVM will only tell me to catch the TimeoutException, which is wrong since I've said that MoreExceptions#loadAllPlayers throws a different exception.

Simply put, subclasses can throw fewer checked exceptions than their superclass, but not more.

6. Anti-Patterns

6.1. Swallowing Exceptions

Now, there’s one other way that we could have satisfied the compiler:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (Exception e) {} // <== catch and swallow return 0; }

The above is calledswallowing an exception. Most of the time, it would be a little mean for us to do this because it doesn't address the issue and it keeps other code from being able to address the issue, too.

There are times when there's a checked exception that we are confident will just never happen. In those cases, we should still at least add a comment stating that we intentionally ate the exception:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { // this will never happen } }

Another way we can “swallow” an exception is to print out the exception to the error stream simply:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return 0; }

We've improved our situation a bit by a least writing the error out somewhere for later diagnosis.

It'd be better, though, for us to use a logger:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { logger.error("Couldn't load the score", e); return 0; } }

While it's very convenient for us to handle exceptions in this way, we need to make sure that we aren't swallowing important information that callers of our code could use to remedy the problem.

Finally, we can inadvertently swallow an exception by not including it as a cause when we are throwing a new exception:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { throw new PlayerScoreException(); } } 

Here, we pat ourselves on the back for alerting our caller to an error, but we fail to include the IOException as the cause. Because of this, we've lost important information that callers or operators could use to diagnose the problem.

We'd be better off doing:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch (IOException e) { throw new PlayerScoreException(e); } }

Notice the subtle difference of including IOException as the cause of PlayerScoreException.

6.2. Using return in a finally Block

Another way to swallow exceptions is to return from the finally block. This is bad because, by returning abruptly, the JVM will drop the exception, even if it was thrown from by our code:

public int getPlayerScore(String playerFile) { int score = 0; try { throw new IOException(); } finally { return score; // <== the IOException is dropped } }

According to the Java Language Specification:

If execution of the try block completes abruptly for any other reason R, then the finally block is executed, and then there is a choice.

If the finally block completes normally, then the try statement completes abruptly for reason R.

If the finally block completes abruptly for reason S, then the try statement completes abruptly for reason S (and reason R is discarded).

6.3. Using throw in a finally Block

Similar to using return in a finally block, the exception thrown in a finally block will take precedence over the exception that arises in the catch block.

This will “erase” the original exception from the try block, and we lose all of that valuable information:

public int getPlayerScore(String playerFile) { try { // ... } catch ( IOException io ) { throw new IllegalStateException(io); // <== eaten by the finally } finally { throw new OtherException(); } }

6.4. Using throw as a goto

Some people also gave into the temptation of using throw as a goto statement:

public void doSomething() { try { // bunch of code throw new MyException(); // second bunch of code } catch (MyException e) { // third bunch of code } }

This is odd because the code is attempting to use exceptions for flow control as opposed to error handling.

7. Common Exceptions and Errors

Here are some common exceptions and errors that we all run into from time to time:

7.1. Checked Exceptions

 • IOException – This exception is typically a way to say that something on the network, filesystem, or database failed.

7.2. RuntimeExceptions

 • ArrayIndexOutOfBoundsException – this exception means that we tried to access a non-existent array index, like when trying to get index 5 from an array of length 3.
 • ClassCastException – this exception means that we tried to perform an illegal cast, like trying to convert a String into a List. We can usually avoid it by performing defensive instanceof checks before casting.
 • IllegalArgumentException – this exception is a generic way for us to say that one of the provided method or constructor parameters is invalid.
 • IllegalStateException – This exception is a generic way for us to say that our internal state, like the state of our object, is invalid.
 • NullPointerException – This exception means we tried to reference a null object. We can usually avoid it by either performing defensive null checks or by using Optional.
 • NumberFormatException – This exception means that we tried to convert a String into a number, but the string contained illegal characters, like trying to convert “5f3” into a number.

7.3. Errors

 • StackOverflowError - това изключение означава, че проследяването на стека е твърде голямо. Това понякога може да се случи при масивни приложения; това обаче обикновено означава, че в нашия код се случва някаква безкрайна рекурсия.
 • NoClassDefFoundError - това изключение означава, че клас не е успял да се зареди или поради липса на пътя на класа, или поради неуспех в статичната инициализация.
 • OutOfMemoryError - това изключение означава, че JVM няма повече налична памет за разпределение за повече обекти. Понякога това се дължи на изтичане на памет.

8. Заключение

В тази статия разгледахме основите на обработката на изключения, както и някои примери за добри и лоши практики.

Както винаги, всички кодове, намерени в тази статия, могат да бъдат намерени в GitHub!