Ръководство за Java 8 По избор

1. Общ преглед

В този урок ще покажем незадължителния клас, въведен в Java 8.

Целта на класа е да осигури решение на ниво тип за представяне на незадължителни стойности вместо нулеви препратки.

За да разберете по-задълбочено защо трябва да се интересуваме от класа по избор , разгледайте официалната статия на Oracle.

2. Създаване на незадължителни обекти

Има няколко начина за създаване на незадължителни обекти.

За да създадем празен незадължителен обект, просто трябва да използваме неговия static () статичен метод:

@Test public void whenCreatesEmptyOptional_thenCorrect() { Optional empty = Optional.empty(); assertFalse(empty.isPresent()); }

Имайте предвид, че използвахме метода isPresent () , за да проверим дали има стойност в обекта по избор . Стойност присъства само ако сме създали Незадължително с ненулева стойност. Ще разгледаме метода isPresent () в следващия раздел.

Можем да създадем и незадължителен обект със статичния метод на () :

@Test public void givenNonNull_whenCreatesNonNullable_thenCorrect() { String name = "baeldung"; Optional opt = Optional.of(name); assertTrue(opt.isPresent()); }

Аргументът, предаден на метода на () , не може да бъде нулев. В противен случай ще получим NullPointerException :

@Test(expected = NullPointerException.class) public void givenNull_whenThrowsErrorOnCreate_thenCorrect() { String name = null; Optional.of(name); }

Но в случай, че очакваме някои нулеви стойности, можем да използваме метода ofNullable () :

@Test public void givenNonNull_whenCreatesNullable_thenCorrect() { String name = "baeldung"; Optional opt = Optional.ofNullable(name); assertTrue(opt.isPresent()); }

Правейки това, ако предадем нулева препратка, тя не изхвърля изключение, а по-скоро връща празен незадължителен обект:

@Test public void givenNull_whenCreatesNullable_thenCorrect() { String name = null; Optional opt = Optional.ofNullable(name); assertFalse(opt.isPresent()); }

3. Проверка на присъствие на стойност: isPresent () и isEmpty ()

Когато имаме незадължителен обект, върнат от метод или създаден от нас, можем да проверим дали има стойност в него или не с метода isPresent () :

@Test public void givenOptional_whenIsPresentWorks_thenCorrect() { Optional opt = Optional.of("Baeldung"); assertTrue(opt.isPresent()); opt = Optional.ofNullable(null); assertFalse(opt.isPresent()); }

Този метод връща true, ако увитата стойност не е нула.

Също така, от Java 11, можем да направим обратното с метода isEmpty :

@Test public void givenAnEmptyOptional_thenIsEmptyBehavesAsExpected() { Optional opt = Optional.of("Baeldung"); assertFalse(opt.isEmpty()); opt = Optional.ofNullable(null); assertTrue(opt.isEmpty()); }

4. Условно действие с ifPresent ()

Методът ifPresent () ни позволява да стартираме някакъв код върху опакованата стойност, ако се установи, че не е нула . Преди Незадължително бихме направили:

if(name != null) { System.out.println(name.length()); }

Този код проверява дали променливата на името е нула или не, преди да продължи напред, за да изпълни някакъв код върху нея. Този подход е дълъг и това не е единственият проблем - той също е склонен към грешки.

Всъщност, какво гарантира, че след отпечатването на тази променлива няма да я използваме отново и след това да забравим да извършим нулевата проверка?

Това може да доведе до NullPointerException по време на изпълнение, ако нулева стойност намери пътя си в този код. Когато дадена програма се провали поради проблеми с въвеждането, това често е резултат от лоши практики на програмиране.

Незадължително ни кара да се справяме изрично с анулиращи стойности като начин за налагане на добри практики за програмиране.

Нека сега разгледаме как горният код може да бъде рефакториран в Java 8.

В типичния стил на функционално програмиране можем да изпълним да изпълним действие върху обект, който действително присъства:

@Test public void givenOptional_whenIfPresentWorks_thenCorrect() { Optional opt = Optional.of("baeldung"); opt.ifPresent(name -> System.out.println(name.length())); }

В горния пример използваме само два реда код, за да заместим петте, които са работили в първия пример: един ред за увиване на обекта в незадължителен обект, а следващия за извършване на имплицитно валидиране, както и изпълнение на кода.

5. Стойност по подразбиране с orElse ()

Методът orElse () се използва за извличане на стойността, увита в незадължителен екземпляр. Той взема един параметър, който действа като стойност по подразбиране. Методът orElse () връща увитата стойност, ако е налице, а аргументът му е в противен случай:

@Test public void whenOrElseWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElse("john"); assertEquals("john", name); }

6. Стойност по подразбиране с orElseGet ()

Методът orElseGet () е подобен на orElse () . Въпреки това, вместо да се вземе стойност, която да се върне, ако стойността по избор не е налице, тя взема функционален интерфейс на доставчик, който се извиква и връща стойността на извикването:

@Test public void whenOrElseGetWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElseGet(() -> "john"); assertEquals("john", name); }

7. Разлика между orElse и orElseGet ()

За много програмисти, които са нови в Optional или Java 8, разликата между orElse () и orElseGet () не е ясна. Всъщност тези два метода създават впечатлението, че се припокриват помежду си по функционалност.

Има обаче една фина, но много важна разлика между двете, която може да повлияе драстично на работата на нашия код, ако не е добре разбрана.

Нека създадем метод, наречен getMyDefault () в тестовия клас, който не взема аргументи и връща стойност по подразбиране:

public String getMyDefault() { System.out.println("Getting Default Value"); return "Default Value"; }

Нека да видим два теста и да наблюдаваме техните странични ефекти, за да установим както къде orElse (), така и orElseGet () се припокриват и къде се различават:

@Test public void whenOrElseGetAndOrElseOverlap_thenCorrect() { String text = null; String defaultText = Optional.ofNullable(text).orElseGet(this::getMyDefault); assertEquals("Default Value", defaultText); defaultText = Optional.ofNullable(text).orElse(getMyDefault()); assertEquals("Default Value", defaultText); }

В горния пример обвиваме нулев текст в незадължителен обект и се опитваме да получим обгърнатата стойност, използвайки всеки от двата подхода.

Страничният ефект е:

Getting default value... Getting default value...

Методът getMyDefault () се извиква във всеки случай. Случва се така, че когато опакованата стойност не е налице, тогава или OrElse (), или OrElseGet () работят точно по същия начин.

Сега нека да стартираме друг тест, където стойността присъства и в идеалния случай стойността по подразбиране дори не трябва да се създава:

@Test public void whenOrElseGetAndOrElseDiffer_thenCorrect() { String text = "Text present"; System.out.println("Using orElseGet:"); String defaultText = Optional.ofNullable(text).orElseGet(this::getMyDefault); assertEquals("Text present", defaultText); System.out.println("Using orElse:"); defaultText = Optional.ofNullable(text).orElse(getMyDefault()); assertEquals("Text present", defaultText); }

В горния пример вече не обгръщаме нулева стойност, а останалата част от кода остава същата.

Сега нека да разгледаме страничния ефект от стартирането на този код:

Using orElseGet: Using orElse: Getting default value...

Notice that when using orElseGet() to retrieve the wrapped value, the getMyDefault() method is not even invoked since the contained value is present.

However, when using orElse(), whether the wrapped value is present or not, the default object is created. So in this case, we have just created one redundant object that is never used.

In this simple example, there is no significant cost to creating a default object, as the JVM knows how to deal with such. However, when a method such as getMyDefault() has to make a web service call or even query a database, the cost becomes very obvious.

8. Exceptions With orElseThrow()

The orElseThrow() method follows from orElse() and orElseGet() and adds a new approach for handling an absent value.

Instead of returning a default value when the wrapped value is not present, it throws an exception:

@Test(expected = IllegalArgumentException.class) public void whenOrElseThrowWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElseThrow( IllegalArgumentException::new); }

Method references in Java 8 come in handy here, to pass in the exception constructor.

Java 10 introduced a simplified no-arg version of orElseThrow() method. In case of an empty Optional it throws a NoSuchElelementException:

@Test(expected = NoSuchElementException.class) public void whenNoArgOrElseThrowWorks_thenCorrect() { String nullName = null; String name = Optional.ofNullable(nullName).orElseThrow(); }

9. Returning Value With get()

The final approach for retrieving the wrapped value is the get() method:

@Test public void givenOptional_whenGetsValue_thenCorrect() { Optional opt = Optional.of("baeldung"); String name = opt.get(); assertEquals("baeldung", name); }

However, unlike the previous three approaches, get() can only return a value if the wrapped object is not null; otherwise, it throws a no such element exception:

@Test(expected = NoSuchElementException.class) public void givenOptionalWithNull_whenGetThrowsException_thenCorrect() { Optional opt = Optional.ofNullable(null); String name = opt.get(); }

This is the major flaw of the get() method. Ideally, Optional should help us avoid such unforeseen exceptions. Therefore, this approach works against the objectives of Optional and will probably be deprecated in a future release.

So, it's advisable to use the other variants that enable us to prepare for and explicitly handle the null case.

10. Conditional Return With filter()

We can run an inline test on our wrapped value with the filter method. It takes a predicate as an argument and returns an Optional object. If the wrapped value passes testing by the predicate, then the Optional is returned as-is.

However, if the predicate returns false, then it will return an empty Optional:

@Test public void whenOptionalFilterWorks_thenCorrect() { Integer year = 2016; Optional yearOptional = Optional.of(year); boolean is2016 = yearOptional.filter(y -> y == 2016).isPresent(); assertTrue(is2016); boolean is2017 = yearOptional.filter(y -> y == 2017).isPresent(); assertFalse(is2017); }

The filter method is normally used this way to reject wrapped values based on a predefined rule. We could use it to reject a wrong email format or a password that is not strong enough.

Let's look at another meaningful example. Say we want to buy a modem, and we only care about its price.

We receive push notifications on modem prices from a certain site and store these in objects:

public class Modem { private Double price; public Modem(Double price) { this.price = price; } // standard getters and setters }

We then feed these objects to some code whose sole purpose is to check if the modem price is within our budget range.

Let's now take a look at the code without Optional:

public boolean priceIsInRange1(Modem modem) { boolean isInRange = false; if (modem != null && modem.getPrice() != null && (modem.getPrice() >= 10 && modem.getPrice() <= 15)) { isInRange = true; } return isInRange; }

Pay attention to how much code we have to write to achieve this, especially in the if condition. The only part of the if condition that is critical to the application is the last price-range check; the rest of the checks are defensive:

@Test public void whenFiltersWithoutOptional_thenCorrect() { assertTrue(priceIsInRange1(new Modem(10.0))); assertFalse(priceIsInRange1(new Modem(9.9))); assertFalse(priceIsInRange1(new Modem(null))); assertFalse(priceIsInRange1(new Modem(15.5))); assertFalse(priceIsInRange1(null)); }

Apart from that, it's possible to forget about the null checks over a long day without getting any compile-time errors.

Now let's look at a variant with Optional#filter:

public boolean priceIsInRange2(Modem modem2) { return Optional.ofNullable(modem2) .map(Modem::getPrice) .filter(p -> p >= 10) .filter(p -> p <= 15) .isPresent(); }

The map call is simply used to transform a value to some other value. Keep in mind that this operation does not modify the original value.

In our case, we are obtaining a price object from the Model class. We will look at the map() method in detail in the next section.

First of all, if a null object is passed to this method, we don't expect any problem.

Secondly, the only logic we write inside its body is exactly what the method name describes — price-range check. Optional takes care of the rest:

@Test public void whenFiltersWithOptional_thenCorrect() { assertTrue(priceIsInRange2(new Modem(10.0))); assertFalse(priceIsInRange2(new Modem(9.9))); assertFalse(priceIsInRange2(new Modem(null))); assertFalse(priceIsInRange2(new Modem(15.5))); assertFalse(priceIsInRange2(null)); }

The previous approach promises to check price range but has to do more than that to defend against its inherent fragility. Therefore, we can use the filter method to replace unnecessary if statements and reject unwanted values.

11. Transforming Value With map()

In the previous section, we looked at how to reject or accept a value based on a filter.

We can use a similar syntax to transform the Optional value with the map() method:

@Test public void givenOptional_whenMapWorks_thenCorrect() { List companyNames = Arrays.asList( "paypal", "oracle", "", "microsoft", "", "apple"); Optional
  
   listOptional = Optional.of(companyNames); int size = listOptional .map(List::size) .orElse(0); assertEquals(6, size); }
  

In this example, we wrap a list of strings inside an Optional object and use its map method to perform an action on the contained list. The action we perform is to retrieve the size of the list.

The map method returns the result of the computation wrapped inside Optional. We then have to call an appropriate method on the returned Optional to retrieve its value.

Notice that the filter method simply performs a check on the value and returns a boolean. The map method however takes the existing value, performs a computation using this value, and returns the result of the computation wrapped in an Optional object:

@Test public void givenOptional_whenMapWorks_thenCorrect2() { String name = "baeldung"; Optional nameOptional = Optional.of(name); int len = nameOptional .map(String::length) .orElse(0); assertEquals(8, len); }

We can chain map and filter together to do something more powerful.

Let's assume we want to check the correctness of a password input by a user. We can clean the password using a map transformation and check its correctness using a filter:

@Test public void givenOptional_whenMapWorksWithFilter_thenCorrect() { String password = " password "; Optional passOpt = Optional.of(password); boolean correctPassword = passOpt.filter( pass -> pass.equals("password")).isPresent(); assertFalse(correctPassword); correctPassword = passOpt .map(String::trim) .filter(pass -> pass.equals("password")) .isPresent(); assertTrue(correctPassword); }

As we can see, without first cleaning the input, it will be filtered out — yet users may take for granted that leading and trailing spaces all constitute input. So, we transform a dirty password into a clean one with a map before filtering out incorrect ones.

12. Transforming Value With flatMap()

Just like the map() method, we also have the flatMap() method as an alternative for transforming values. The difference is that map transforms values only when they are unwrapped whereas flatMap takes a wrapped value and unwraps it before transforming it.

Previously, we created simple String and Integer objects for wrapping in an Optional instance. However, frequently, we will receive these objects from an accessor of a complex object.

To get a clearer picture of the difference, let's have a look at a Person object that takes a person's details such as name, age and password:

public class Person { private String name; private int age; private String password; public Optional getName() { return Optional.ofNullable(name); } public Optional getAge() { return Optional.ofNullable(age); } public Optional getPassword() { return Optional.ofNullable(password); } // normal constructors and setters }

We would normally create such an object and wrap it in an Optional object just like we did with String.

Alternatively, it can be returned to us by another method call:

Person person = new Person("john", 26); Optional personOptional = Optional.of(person);

Notice now that when we wrap a Person object, it will contain nested Optional instances:

@Test public void givenOptional_whenFlatMapWorks_thenCorrect2() { Person person = new Person("john", 26); Optional personOptional = Optional.of(person); Optional
  
   nameOptionalWrapper = personOptional.map(Person::getName); Optional nameOptional = nameOptionalWrapper.orElseThrow(IllegalArgumentException::new); String name1 = nameOptional.orElse(""); assertEquals("john", name1); String name = personOptional .flatMap(Person::getName) .orElse(""); assertEquals("john", name); }
  

Here, we're trying to retrieve the name attribute of the Person object to perform an assertion.

Note how we achieve this with map() method in the third statement, and then notice how we do the same with flatMap() method afterwards.

The Person::getName method reference is similar to the String::trim call we had in the previous section for cleaning up a password.

The only difference is that getName() returns an Optional rather than a String as did the trim() operation. This, coupled with the fact that a map transformation wraps the result in an Optional object, leads to a nested Optional.

While using map() method, therefore, we need to add an extra call to retrieve the value before using the transformed value. This way, the Optional wrapper will be removed. This operation is performed implicitly when using flatMap.

13. Chaining Optionals in Java 8

Sometimes, we may need to get the first non-empty Optional object from a number of Optionals. In such cases, it would be very convenient to use a method like orElseOptional(). Unfortunately, such operation is not directly supported in Java 8.

Let's first introduce a few methods that we'll be using throughout this section:

private Optional getEmpty() { return Optional.empty(); } private Optional getHello() { return Optional.of("hello"); } private Optional getBye() { return Optional.of("bye"); } private Optional createOptional(String input) { if (input == null || "".equals(input) || "empty".equals(input)) { return Optional.empty(); } return Optional.of(input); }

In order to chain several Optional objects and get the first non-empty one in Java 8, we can use the Stream API:

@Test public void givenThreeOptionals_whenChaining_thenFirstNonEmptyIsReturned() { Optional found = Stream.of(getEmpty(), getHello(), getBye()) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst(); assertEquals(getHello(), found); }

The downside of this approach is that all of our get methods are always executed, regardless of where a non-empty Optional appears in the Stream.

If we want to lazily evaluate the methods passed to Stream.of(), we need to use the method reference and the Supplier interface:

@Test public void givenThreeOptionals_whenChaining_thenFirstNonEmptyIsReturnedAndRestNotEvaluated() { Optional found = Stream.
  
   >of(this::getEmpty, this::getHello, this::getBye) .map(Supplier::get) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst(); assertEquals(getHello(), found); }
  

In case we need to use methods that take arguments, we have to resort to lambda expressions:

@Test public void givenTwoOptionalsReturnedByOneArgMethod_whenChaining_thenFirstNonEmptyIsReturned() { Optional found = Stream.
  
   >of( () -> createOptional("empty"), () -> createOptional("hello") ) .map(Supplier::get) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst(); assertEquals(createOptional("hello"), found); }
  

Often, we'll want to return a default value in case all of the chained Optionals are empty. We can do so just by adding a call to orElse() or orElseGet():

@Test public void givenTwoEmptyOptionals_whenChaining_thenDefaultIsReturned() { String found = Stream.
  
   >of( () -> createOptional("empty"), () -> createOptional("empty") ) .map(Supplier::get) .filter(Optional::isPresent) .map(Optional::get) .findFirst() .orElseGet(() -> "default"); assertEquals("default", found); }
  

14. JDK 9 Optional API

The release of Java 9 added even more new methods to the Optional API:

 • or() method for providing a supplier that creates an alternative Optional
 • ifPresentOrElse() method that allows executing an action if the Optional is present or another action if not
 • stream() method for converting an Optional to a Stream

Here is the complete article for further reading.

15. Misuse of Optionals

Finally, let's see a tempting, however dangerous, way to use Optionals: passing an Optional parameter to a method.

Imagine we have a list of Person and we want a method to search through that list for people with a given name. Also, we would like that method to match entries with at least a certain age, if it's specified.

With this parameter being optional, we come with this method:

public static List search(List people, String name, Optional age) { // Null checks for people and name return people.stream() .filter(p -> p.getName().equals(name)) .filter(p -> p.getAge().get() >= age.orElse(0)) .collect(Collectors.toList()); }

Then we release our method, and another developer tries to use it:

someObject.search(people, "Peter", null);

Now the developer executes its code and gets a NullPointerException.There we are, having to null check our optional parameter, which defeats our initial purpose in wanting to avoid this kind of situation.

Here are some possibilities we could have done to handle it better:

public static List search(List people, String name, Integer age) { // Null checks for people and name final Integer ageFilter = age != null ? age : 0; return people.stream() .filter(p -> p.getName().equals(name)) .filter(p -> p.getAge().get() >= ageFilter) .collect(Collectors.toList()); }

There, the parameter's still optional, but we handle it in only one check.

Another possibility would have been to create two overloaded methods:

public static List search(List people, String name) { return doSearch(people, name, 0); } public static List search(List people, String name, int age) { return doSearch(people, name, age); } private static List doSearch(List people, String name, int age) { // Null checks for people and name return people.stream() .filter(p -> p.getName().equals(name)) .filter(p -> p.getAge().get().intValue() >= age) .collect(Collectors.toList()); }

That way we offer a clear API with two methods doing different things (though they share the implementation).

So, there are solutions to avoid using Optionals as method parameters. The intent of Java when releasing Optional was to use it as a return type, thus indicating that a method could return an empty value. As a matter of fact, the practice of using Optional as a method parameter is even discouraged by some code inspectors.

16. Optional and Serialization

As discussed above, Optional is meant to be used as a return type. Trying to use it as a field type is not recommended.

Additionally, using Optional in a serializable class will result in a NotSerializableException. Our article Java Optional as Return Type further addresses the issues with serialization.

And, in Using Optional With Jackson, we explain what happens when Optional fields are serialized, along with a few workarounds to achieve the desired results.

17. Conclusion

In this article, we covered most of the important features of Java 8 Optional class.

We briefly explored some reasons why we would choose to use Optional instead of explicit null checking and input validation.

Също така научихме как да получим стойността на Незадължителен или по подразбиране, ако е празен, с методите get () , orElse () и orElseGet () (и видяхме важната разлика между последните две).

След това видяхме как да трансформираме или филтрираме нашите Незадължителни s с map (), flatMap () и filter () . Обсъдихме какво предлага свободно API по избор , тъй като ни позволява лесно да веригираме различните методи.

И накрая, видяхме защо използването на незадължителни s като параметри на метода е лоша идея и как да го избегнем.

Изходният код за всички примери в статията е достъпен в GitHub.