Въпроси за интервю за пролетно зареждане

1. Въведение

От представянето си Spring Boot е ключов играч в пролетната екосистема. Този проект значително улеснява живота ни с възможностите си за автоматично конфигуриране.

В този урок ще разгледаме някои от най-често срещаните въпроси, свързани с Spring Boot, които могат да възникнат по време на интервю за работа.

2. Въпроси

Q1. Какво представлява Spring Boot и кои са основните му характеристики?

Spring Boot по същество е рамка за бързо разработване на приложения, изградена върху Spring Framework. Със своята автоматична конфигурация и вградена поддръжка на сървър за приложения, в съчетание с обширната документация и поддръжката на общността, на която се радва, Spring Boot е една от най-популярните технологии в екосистемата на Java към момента.

Ето няколко забележителни характеристики:

 • Стартери - набор от дескриптори на зависимости, които да включват съответните зависимости в движение
 • Автоматична конфигурация - начин за автоматично конфигуриране на приложение въз основа на зависимостите, налични в пътя на класа
 • Actuator - за да получите готови за производство функции като мониторинг
 • Сигурност
 • Регистрация

Q2. Какви са разликите между пролетното и пролетното зареждане?

Spring Framework предоставя множество функции, които улесняват разработването на уеб приложения. Тези функции включват инжектиране на зависимост, свързване на данни, ориентирано към аспекти програмиране, достъп до данни и много други.

С течение на годините Spring се разраства все по-сложно и количеството конфигурация, което такова приложение изисква, може да бъде плашещо. Това е мястото, където Spring Boot е полезно - прави конфигурирането на приложение Spring лесно.

По същество, докато Spring е без намеса, Spring Boot заема мнителен поглед върху платформата и библиотеките, като ни позволява да започнем бързо.

Ето две от най-важните предимства, които Spring Boot носи:

 • Автоматично конфигуриране на приложения въз основа на артефактите, които намира в пътя на класа
 • Предоставят нефункционални функции, общи за производствените приложения, като проверки за сигурност или проверка на състоянието

Моля, проверете един от другите ни уроци за подробно сравнение между ванилия Spring и Spring Boot.

Q3. Как можем да настроим приложение за пролетно зареждане с Maven?

Можем да включим Spring Boot в проект на Maven, точно както бихме направили всяка друга библиотека. Най-добрият начин обаче е да наследявате от проекта spring-boot-starter-parent и да декларирате зависимости за начинаещи Spring Boot. Правейки това, позволява на нашия проект да използва повторно настройките по подразбиране на Spring Boot.

Наследяването на проекта spring-boot-starter-parent е лесно - трябва само да посочим родителски елемент в pom.xml :

 org.springframework.boot spring-boot-starter-parent 2.3.0.RELEASE 

Можем да намерим най-новата версия на spring-boot-starter-parent в Maven Central.

Използването на начален родителски проект е удобно, но не винаги осъществимо. Например, ако нашата компания изисква всички проекти да наследяват от стандартен POM, все още можем да се възползваме от управлението на зависимостите на Spring Boot, използвайки персонализиран родител.

Q4. Какво е Spring Initializr?

Spring Initializr е удобен начин за създаване на проект Spring Boot.

Можем да отидем на сайта Spring Initializr, да изберем инструмент за управление на зависимости (Maven или Gradle), език (Java, Kotlin или Groovy), схема за опаковане (Jar или War), версия и зависимости и да изтеглим проекта.

Това създава скелетен проект за нас и спестява време за настройка, за да можем да се концентрираме върху добавяне на бизнес логика.

Дори когато използваме нашия IDE (като STS или Eclipse със STS плъгин) нов съветник за проекти за създаване на проект Spring Boot, той използва Spring Initializr под капака.

Q5. Какви пролетни стартерни обувки се предлагат там?

Всеки стартер играе роля на едно гише за всички пролетни технологии, от които се нуждаем. След това други необходими зависимости се преместват преходно и се управляват по последователен начин.

Всички начинаещи са в групата org.springframework.boot и имената им започват с spring-boot-starter- . Този модел на именуване улеснява намирането на начинаещи, особено когато работите с IDE, които поддържат търсене на зависимости по име.

По време на настоящото писане на разположение са повече от 50 начинаещи. Най-често използваните са:

 • spring-boot-starter: основен стартер, включително поддръжка за автоматично конфигуриране, регистриране и YAML
 • spring-boot-starter-aop: стартер за ориентирано към аспекти програмиране с Spring AOP и AspectJ
 • spring-boot-starter-data-jpa: стартер за използване на Spring Data JPA с Hibernate
 • spring-boot-starter-security: стартер за използване на Spring Security
 • spring-boot-starter-test: стартер за тестване на приложенията Spring Boot
 • spring-boot-starter-web: стартер за изграждане на уеб, включително RESTful, приложения, използващи Spring MVC

За пълен списък с начинаещи, моля, вижте това хранилище.

За да намерите повече информация за стартерите на Spring Boot, погледнете Intro to Spring Boot Starters.

Q6. Как да деактивирам конкретна автоматична конфигурация?

Ако искаме да деактивираме конкретна автоматична конфигурация, можем да я посочим с помощта на атрибута за изключване на анотацията @EnableAutoConfiguration . Например този кодов фрагмент неутрализира DataSourceAutoConfiguration :

// other annotations @EnableAutoConfiguration(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

Ако активирахме автоматично конфигуриране с анотацията @SpringBootApplication - която има @EnableAutoConfiguration като мета-анотация - бихме могли да деактивираме автоматичната конфигурация с атрибут със същото име:

// other annotations @SpringBootApplication(exclude = DataSourceAutoConfiguration.class) public class MyConfiguration { }

Също така можем да деактивираме автоматично конфигуриране със свойството среда spring.autoconfigure.exclude . Тази настройка във файла application.properties прави същото като преди:

spring.autoconfigure.exclude=org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration

Q7. Как да регистрирам персонализирана автоматична конфигурация?

To register an auto-configuration class, we must have its fully-qualified name listed under the EnableAutoConfiguration key in the META-INF/spring.factories file:

org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=com.baeldung.autoconfigure.CustomAutoConfiguration

If we build a project with Maven, that file should be placed in the resources/META-INF directory, which will end up in the mentioned location during the package phase.

Q8. How to Tell an Auto-Configuration to Back Away When a Bean Exists?

To instruct an auto-configuration class to back off when a bean is already existent, we can use the @ConditionalOnMissingBean annotation. The most noticeable attributes of this annotation are:

 • value: The types of beans to be checked
 • name: The names of beans to be checked

When placed on a method adorned with @Bean, the target type defaults to the method's return type:

@Configuration public class CustomConfiguration { @Bean @ConditionalOnMissingBean public CustomService service() { ... } }

Q9. How to Deploy Spring Boot Web Applications as Jar and War Files?

Traditionally, we package a web application as a WAR file, then deploy it into an external server. Doing this allows us to arrange multiple applications on the same server. During the time that CPU and memory were scarce, this was a great way to save resources.

However, things have changed. Computer hardware is fairly cheap now, and the attention has turned to server configuration. A small mistake in configuring the server during deployment may lead to catastrophic consequences.

Spring tackles this problem by providing a plugin, namely spring-boot-maven-plugin, to package a web application as an executable JAR. To include this plugin, just add a plugin element to pom.xml:

 org.springframework.boot spring-boot-maven-plugin 

With this plugin in place, we'll get a fat JAR after executing the package phase. This JAR contains all the necessary dependencies, including an embedded server. Thus, we no longer need to worry about configuring an external server.

We can then run the application just like we would an ordinary executable JAR.

Notice that the packaging element in the pom.xml file must be set to jar to build a JAR file:

jar

If we don't include this element, it also defaults to jar.

In case we want to build a WAR file, change the packaging element to war:

war

And leave the container dependency off the packaged file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat provided 

After executing the Maven package phase, we'll have a deployable WAR file.

Q10. How to Use Spring Boot for Command Line Applications?

Just like any other Java program, a Spring Boot command line application must have a main method. This method serves as an entry point, which invokes the SpringApplication#run method to bootstrap the application:

@SpringBootApplication public class MyApplication { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(MyApplication.class); // other statements } }

The SpringApplication class then fires up a Spring container and auto-configures beans.

Notice we must pass a configuration class to the run method to work as the primary configuration source. By convention, this argument is the entry class itself.

After calling the run method, we can execute other statements as in a regular program.

Q11. What Are Possible Sources of External Configuration?

Spring Boot provides support for external configuration, allowing us to run the same application in various environments. We can use properties files, YAML files, environment variables, system properties, and command-line option arguments to specify configuration properties.

We can then gain access to those properties using the @Value annotation, a bound object via the @ConfigurationProperties annotation, or the Environment abstraction.

Q12. What Does it Mean that Spring Boot Supports Relaxed Binding?

Relaxed binding in Spring Boot is applicable to the type-safe binding of configuration properties.

With relaxed binding, the key of a property doesn't need to be an exact match of a property name. Such an environment property can be written in camelCase, kebab-case, snake_case, or in uppercase with words separated by underscores.

For example, if a property in a bean class with the @ConfigurationProperties annotation is named myProp, it can be bound to any of these environment properties: myProp, my-prop, my_prop, or MY_PROP.

Q13. What is Spring Boot Devtools Used For?

Spring Boot Developer Tools, or DevTools, is a set of tools making the development process easier. To include these development-time features, we just need to add a dependency to the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-devtools 

The spring-boot-devtools module is automatically disabled if the application runs in production. The repackaging of archives also excludes this module by default. Hence, it won't bring any overhead to our final product.

By default, DevTools applies properties suitable to a development environment. These properties disable template caching, enable debug logging for the web group, and so on. As a result, we have this sensible development-time configuration without setting any properties.

Applications using DevTools restart whenever a file on the classpath changes. This is a very helpful feature in development, as it gives quick feedback for modifications.

By default, static resources, including view templates, don't set off a restart. Instead, a resource change triggers a browser refresh. Notice this can only happen if the LiveReload extension is installed in the browser to interact with the embedded LiveReload server that DevTools contains.

For further information on this topic, please see Overview of Spring Boot DevTools.

Q14. How to Write Integration Tests?

When running integration tests for a Spring application, we must have an ApplicationContext.

To make our life easier, Spring Boot provides a special annotation for testing – @SpringBootTest. This annotation creates an ApplicationContext from configuration classes indicated by its classes attribute.

In case the classes attribute isn't set, Spring Boot searches for the primary configuration class. The search starts from the package containing the test up until it finds a class annotated with @SpringBootApplication or @SpringBootConfiguration.

For detailed instructions, check out our tutorial on testing in Spring Boot.

Q15. What Is Spring Boot Actuator Used For?

Essentially, Actuator brings Spring Boot applications to life by enabling production-ready features. These features allow us to monitor and manage applications when they're running in production.

Integrating Spring Boot Actuator into a project is very simple. All we need to do is to include the spring-boot-starter-actuator starter in the pom.xml file:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-actuator 

Spring Boot Actuator can expose operational information using either HTTP or JMX endpoints. Most applications go for HTTP, though, where the identity of an endpoint and the /actuator prefix form a URL path.

Here are some of the most common built-in endpoints Actuator provides:

 • env: Exposes environment properties
 • health: Shows application health information
 • httptrace: Displays HTTP trace information
 • info: Displays arbitrary application information
 • metrics: Shows metrics information
 • loggers: Shows and modifies the configuration of loggers in the application
 • mappings: Displays a list of all @RequestMapping paths

Please refer to our Spring Boot Actuator tutorial for a detailed rundown.

Q16. Which Is a Better Way to Configure a Spring Boot Project – Using Properties or YAML?

YAML offers many advantages over properties files, such as:

 • More clarity and better readability
 • Perfect for hierarchical configuration data, which is also represented in a better, more readable format
 • Support for maps, lists, and scalar types
 • Can include several profiles in the same file

However, writing it can be a little difficult and error-prone due to its indentation rules.

For details and working samples, please refer to our Spring YAML vs Properties tutorial.

Q17. What Are the Basic Annotations that Spring Boot Offers?

The primary annotations that Spring Boot offers reside in its org.springframework.boot.autoconfigure and its sub-packages. Here are a couple of basic ones:

 • @EnableAutoConfiguration – to make Spring Boot look for auto-configuration beans on its classpath and automatically apply them.
 • @SpringBootApplication – used to denote the main class of a Boot Application. This annotation combines @Configuration, @EnableAutoConfiguration, and @ComponentScan annotations with their default attributes.

Spring Boot Annotations offers more insight into the subject.

Q18. How Can You Change the Default Port in Spring Boot?

We can change the default port of a server embedded in Spring Boot using one of these ways:

 • using a properties file – we can define this in an application.properties (or application.yml) file using the property server.port
 • programmatically – in our main @SpringBootApplication class, we can set the server.port on the SpringApplication instance
 • using the command line – when running the application as a jar file, we can set the server.port as a java command argument:
  java -jar -Dserver.port=8081 myspringproject.jar 

Q19. Which Embedded Servers does Spring Boot Support, and How to Change the Default?

As of date, Spring MVC supports Tomcat, Jetty, and Undertow. Tomcat is the default application server supported by Spring Boot's web starter.

Spring WebFlux supports Reactor Netty, Tomcat, Jetty, and Undertow with Reactor Netty as default.

In Spring MVC, to change the default, let's say to Jetty, we need to exclude Tomcat and include Jetty in the dependencies:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-web  org.springframework.boot spring-boot-starter-tomcat   org.springframework.boot spring-boot-starter-jetty 

Similarly, to change the default in WebFlux to UnderTow, we need to exclude Reactor Netty and include UnderTow in the dependencies.

“Comparing embedded servlet contains in Spring Boot” contains more details on the different embedded servers we can use with Spring MVC.

Q20. Why Do We Need Spring Profiles?

When developing applications for the enterprise, we typically deal with multiple environments such as Dev, QA, and Prod. The configuration properties for these environments are different.

For example, we might be using an embedded H2 database for Dev, but Prod could have the proprietary Oracle or DB2. Even if the DBMS is the same across environments, the URLs would definitely be different.

За да стане това лесно и изчистено, Spring разполага с профили, които помагат да се отдели конфигурацията за всяка среда . Така че вместо да поддържат това програмно, свойствата могат да се съхраняват в отделни файлове като application-dev. свойства и приложение-прод. свойства . По подразбиране application.propertie сочи към активния в момента профил, използвайки spring. профили. активен , за да се вземе правилната конфигурация.

Spring Profiles дава изчерпателна представа за тази тема.

3. Заключение

Този урок разгледа някои от най-критичните въпроси относно Spring Boot, с които може да се сблъскате по време на техническо интервю. Надяваме се, че те ще ви помогнат да постигнете мечтаната работа.