Изчисляване на логаритми в Java

1. Въведение

В този кратък урок ще научим как да изчисляваме логаритми в Java. Ще покрием както обикновени, така и естествени логаритми, както и логаритми с персонализирана основа.

2. Логаритми

Логаритъмът е математическа формула, представляваща степента, до която трябва да издигнем фиксирано число (основата), за да получим дадено число.

В най-простата си форма той отговаря на въпроса: Колко пъти умножаваме едно число, за да получим друго число?

Можем да определим логаритъма чрез следното уравнение:

точно ако

3. Изчисляване на общи логаритми

Логаритмите на база 10 се наричат ​​общи логаритми.

За да изчислим общ логаритъм в Java, можем просто да използваме метода Math.log10 () :

@Test public void givenLog10_shouldReturnValidResults() { assertEquals(Math.log10(100), 2); assertEquals(Math.log10(1000), 3); }

4. Изчисляване на естествените логаритми

Логаритмите на основата e се наричат ​​естествени логаритми.

За да изчислим естествен логаритъм в Java, използваме метода Math.log () :

@Test public void givenLog10_shouldReturnValidResults() { assertEquals(Math.log(Math.E), 1); assertEquals(Math.log(10), 2.30258); }

5. Изчисляване на логаритми с персонализирана основа

За да изчислим логаритъм с персонализирана основа в Java, използваме следната идентичност:

@Test public void givenCustomLog_shouldReturnValidResults() { assertEquals(customLog(2, 256), 8); assertEquals(customLog(10, 100), 2); } private static double customLog(double base, double logNumber) { return Math.log(logNumber) / Math.log(base); }

6. Заключение

В този урок научихме как да изчисляваме логаритми в Java.

Както винаги, изходният код е достъпен в GitHub.