X.509 Удостоверяване в Spring Security

1. Общ преглед

В тази статия ще се съсредоточим върху основните случаи на използване за удостоверяване на сертификат X.509 - проверка на идентичността на връзката за комуникация при използване на протокола HTTPS (HTTP през SSL).

Просто казано - докато се установи сигурна връзка, клиентът проверява сървъра според неговия сертификат (издаден от доверен сертифициращ орган).

Но освен това, X.509 в Spring Security може да се използва за проверка на самоличността на клиент от сървъра, докато се свързва. Това се нарича „взаимно удостоверяване“ и ще разгледаме как се прави това и тук.

Накрая ще засегнем кога има смисъл да използваме този вид удостоверяване .

За да демонстрираме проверка на сървъра, ще създадем просто уеб приложение и ще инсталираме потребителски сертифициращ орган в браузър.

Освен това, за взаимно удостоверяване , ние ще създадем клиентски сертификат и ще модифицираме нашия сървър, за да позволим само проверени клиенти.

Силно се препоръчва да следвате урока стъпка по стъпка и да създадете сертификатите, както и хранилището на ключове и хранилището за доверие, в съответствие с инструкциите, представени в следващите раздели. Всички готови за използване файлове обаче могат да бъдат намерени в нашето хранилище на GitHub.

2. Самоподписан корен CA

За да можем да подпишем нашите сертификати от страна на сървъра и от страна на клиента, първо трябва да създадем наш собствен самоподписан сертификат за корен CA. По този начин ще действаме като наш собствен сертифициращ орган .

За тази цел ще използваме библиотеката openssl, така че трябва да я инсталираме преди да следваме следващата стъпка.

Нека сега създадем CA сертификат:

openssl req -x509 -sha256 -days 3650 -newkey rsa:4096 -keyout rootCA.key -out rootCA.crt

Когато изпълняваме горната команда, трябва да предоставим паролата за нашия частен ключ. За целите на този урок използваме changeit като пропуск.

Освен това трябва да въведем информация, която формира така нареченото отличено име . Тук ние предоставяме само CN (общо име) - Baeldung.com - и оставяме останалите части празни.

3. Магазин за ключове

Незадължително изискване : За да използваме криптографски силни ключове, заедно с функциите за криптиране и дешифриране, ще са ни необходими „ Файловете за политика за юрисдикция с неограничена сила на Java Cryptography Extension (JCE) “, инсталирани в нашата JVM .

Те могат да бъдат изтеглени например от Oracle (следвайте инструкциите за инсталиране, включени в изтеглянето). Някои дистрибуции на Linux също осигуряват инсталируем пакет чрез своите мениджъри на пакети.

Хранилището на ключове е хранилище, което нашето приложение Spring Boot ще използва, за да съхранява частния ключ и сертификата на нашия сървър. С други думи, нашето приложение ще използва хранилището на ключове, за да връчи сертификата на клиентите по време на SSL ръкостискане.

В този урок използваме формата на Java Key-Store (JKS) и инструмент за команден ред keytool.

3.1. Сертификат от страна на сървъра

За да приложим удостоверяване от страна на сървъра X.509 в нашето приложение Spring Boot, първо трябва да създадем сертификат от страна на сървъра.

Нека започнем със създаването на така наречената заявка за подписване на сертификат (CSR):

openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout localhost.key –out localhost.csr

По същия начин, що се отнася до CA сертификата, трябва да предоставим паролата за частния ключ. Освен това нека използваме localhost като общо име (CN).

Преди да продължим, трябва да създадем конфигурационен файл - localhost.ext . Той ще съхранява някои допълнителни параметри, необходими по време на подписването на сертификата.

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer basicConstraints=CA:FALSE subjectAltName = @alt_names [alt_names] DNS.1 = localhost

Готов за използване файл също е достъпен тук.

Сега е време да подпишете заявката с нашия сертификат rootCA.crt и неговия частен ключ :

openssl x509 -req -CA rootCA.crt -CAkey rootCA.key -in localhost.csr -out localhost.crt -days 365 -CAcreateserial -extfile localhost.ext

Имайте предвид, че трябва да предоставим същата парола, която използвахме при създаването на сертификата ни за сертифициране.

На този етап най-накрая имаме готов за използване сертификат localhost.crt , подписан от собствения ни сертифициращ орган.

За да отпечатаме данните на нашия сертификат в удобна за четене форма, можем да използваме следната команда:

openssl x509 -in localhost.crt -text

3.2. Импортирайте в Keystore

В този раздел ще видим как да импортираме подписания сертификат и съответния частен ключ във файла keystore.jks .

Ще използваме архива PKCS 12, за да опаковаме частния ключ на нашия сървър заедно с подписания сертификат. След това ще го импортираме в новосъздадения keystore.jks.

Можем да използваме следната команда, за да създадем .p12 файл:

openssl pkcs12 -export -out localhost.p12 -name "localhost" -inkey localhost.key -in localhost.crt

Така че сега имаме localhost.key и localhost.crt, обединени в единния файл localhost.p12 .

Нека сега използваме keytool, за да създадем хранилище на keystore.jks и да импортираме файла localhost.p12 с една команда :

keytool -importkeystore -srckeystore localhost.p12 -srcstoretype PKCS12 -destkeystore keystore.jks -deststoretype JKS

На този етап разполагаме с всичко за частта за удостоверяване на сървъра. Нека да продължим с нашата конфигурация на приложението Spring Boot.

4. Примерно приложение

Our SSL secured server project consists of a @SpringBootApplication annotated application class (which is a kind of @Configuration), an application.properties configuration file and a very simple MVC-style front-end.

All, the application has to do, is to present an HTML page with a “Hello {User}!” message. This way we can inspect the server certificate in a browser to make sure, that the connection is verified and secured.

4.1. Maven Dependencies

First, we create a new Maven project with three Spring Boot Starter bundles included:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-security org.springframework.boot spring-boot-starter-web org.springframework.boot spring-boot-starter-thymeleaf 

For reference: we can find the bundles on Maven Central (security, web, thymeleaf).

4.2. Spring Boot Application

As the next step, we create the main application class and the user-controller:

@SpringBootApplication public class X509AuthenticationServer { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(X509AuthenticationServer.class, args); } } @Controller public class UserController { @RequestMapping(value = "/user") public String user(Model model, Principal principal) { UserDetails currentUser = (UserDetails) ((Authentication) principal).getPrincipal(); model.addAttribute("username", currentUser.getUsername()); return "user"; } }

Now, we tell the application where to find our keystore.jks and how to access it. We set SSL to an “enabled” status and change the standard listening port to indicate a secured connection.

Additionally, we configure some user-details for accessing our server via Basic Authentication:

server.ssl.key-store=../store/keystore.jks server.ssl.key-store-password=${PASSWORD} server.ssl.key-alias=localhost server.ssl.key-password=${PASSWORD} server.ssl.enabled=true server.port=8443 spring.security.user.name=Admin spring.security.user.password=admin

This will be the HTML template, located at the resources/templates folder:

 X.509 Authentication Demo 

Hello !

4.3. Root CA Installation

Before we finish this section and look at the site, we need to install our generated root certificate authority as a trusted certificate in a browser.

An exemplary installation of our certificate authority for Mozilla Firefox would look like follows:

 1. Type about:preferences in the address bar
 2. Open Advanced -> Certificates -> View Certificates -> Authorities
 3. Click on Import
 4. Locate the Baeldung tutorials folder and its subfolder spring-security-x509/keystore
 5. Select the rootCA.crt file and click OK
 6. Choose “Trust this CA to identify websites” and click OK

Note: If you don't want to add our certificate authority to the list of trusted authorities, you'll later have the option to make an exception and show the website tough, even when it is mentioned as insecure. But then you'll see a ‘yellow exclamation mark' symbol in the address bar, indicating the insecure connection!

Afterward, we will navigate to the spring-security-x509-basic-auth module and run:

mvn spring-boot:run

Finally, we hit //localhost:8443/user, enter our user credentials from the application.properties and should see a “Hello Admin!” message. Now we're able to inspect the connection status by clicking the “green lock” symbol in the address bar, and it should be a secured connection.

5. Mutual Authentication

In the previous section, we presented how to implement the most common SSL authentication schema – server-side authentication. This means, only a server authenticated itself to clients.

In this section, we'll describe how to add the other part of the authentication – client-side authentication. This way, only clients with valid certificates signed by the authority that our server trusts, can access our secured website.

But before we continue, let's see what are the pros and cons of using the mutual SSL authentication.

Pros:

 • The private key of an X.509 client certificate is stronger than any user-defined password. But it has to be kept secret!
 • With a certificate, the identity of a client is well-known and easy to verify.
 • No more forgotten passwords!

Cons:

 • We need to create a certificate for each new client.
 • The client's certificate has to be installed in a client application. In fact: X.509 client authentication is device-dependent, which makes it impossible to use this kind of authentication in public areas, for example in an internet-café.
 • There must be a mechanism to revoke compromised client certificates.
 • We must maintain the clients' certificates. This can easily become costly.

5.1. Truststore

A trustsore in some way is the opposite of a keystore. It holds the certificates of the external entities that we trust.

In our case, it's enough to keep the root CA certificate in the truststore.

Let's see how to create a truststore.jks file and import the rootCA.crt using keytool:

keytool -import -trustcacerts -noprompt -alias ca -ext san=dns:localhost,ip:127.0.0.1 -file rootCA.crt -keystore truststore.jks

Note, we need to provide the password for the newly created trusstore.jks. Here, we again used the changeit passphrase.

That's it, we've imported our own CA certificate, and the truststore is ready to be used.

5.2. Spring Security Configuration

To continue, we are modifying our X509AuthenticationServer to extend from WebSecurityConfigurerAdapter and override one of the provided configure methods. Here we configure the x.509 mechanism to parse the Common Name (CN) field of a certificate for extracting usernames.

With this extracted usernames, Spring Security is looking up in a provided UserDetailsService for matching users. So we also implement this service interface containing one demo user.

Tip: In production environments, this UserDetailsService can load its users for example from a JDBC Datasource.

You have to notice that we annotate our class with @EnableWebSecurity and @EnableGlobalMethodSecurity with enabled pre-/post-authorization.

With the latter we can annotate our resources with @PreAuthorize and @PostAuthorize for fine-grained access control:

@SpringBootApplication @EnableWebSecurity @EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true) public class X509AuthenticationServer extends WebSecurityConfigurerAdapter { ... @Override protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception $)") .userDetailsService(userDetailsService()); @Bean public UserDetailsService userDetailsService() { return new UserDetailsService() { @Override public UserDetails loadUserByUsername(String username) { if (username.equals("Bob")) { return new User(username, "", AuthorityUtils .commaSeparatedStringToAuthorityList("ROLE_USER")); } throw new UsernameNotFoundException("User not found!"); } }; } }

As said previously, we are now able to use Expression-Based Access Control in our controller. More specifically, our authorization annotations are respected because of the @EnableGlobalMethodSecurity annotation in our @Configuration:

@Controller public class UserController { @PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_USER')") @RequestMapping(value = "/user") public String user(Model model, Principal principal) { ... } }

An overview of all possible authorization options can be found in the official documentation.

As a final modification step, we have to tell the application where our truststore is located and that SSL client authentication is necessary (server.ssl.client-auth=need).

So we put the following into our application.properties:

server.ssl.trust-store=store/truststore.jks server.ssl.trust-store-password=${PASSWORD} server.ssl.client-auth=need

Now, if we run the application and point our browser to //localhost:8443/user, we become informed that the peer cannot be verified and it denies to open our website.

5.3. Client-side Certificate

Now it's time to create the client-side certificate. The steps we need to take, are pretty much the same as for the server-side certificate we already created.

First, we have to create a certificate signing request:

openssl req -new -newkey rsa:4096 -nodes -keyout clientBob.key –out clientBob.csr

We'll have to provide information that will be incorporated into the certificate. For this exercise, let's only enter the common name (CN) – Bob. It's important as we use this entry during the authorization and only Bob is recognized by our sample application.

Next, we need to sign the request with our CA:

openssl x509 -req -CA rootCA.crt -CAkey rootCA.key -in clientBob.csr -out clientBob.crt -days 365 -CAcreateserial

The last step we need to take is to package the signed certificate and the private key into the PKCS file:

openssl pkcs12 -export -out clientBob.p12 -name "clientBob" -inkey clientBob.key -in clientBob.crt

Finally, we're ready to install the client certificate in the browser.

Again, we'll use Firefox:

 1. Type about:preferences in the address bar
 2. Open Advanced -> View Certificates -> Your Certificates
 3. Click on Import
 4. Locate the Baeldung tutorials folder and its subfolder spring-security-x509/store
 5. Select the clientBob.p12 file and click OK
 6. Input the password for your certificate and click OK

Now, when we refresh our website, we'll be prompted to select the client certificate we'd like to use:

If we see a welcome message like “Hello Bob!”, that means everything works as expected!

6. Mutual Authentication With XML

Adding X.509 client authentication to an http security configuration in XML is also possible:

 ...     ... 

To configure an underlying Tomcat, we have to put our keystore and our truststore into its conf folder and edit the server.xml:

Tip: With clientAuth set to “want”, SSL is still enabled, even if the client doesn't provide a valid certificate. But in this case, we have to use a second authentication mechanism, for example, a login-form, to access the secured resources.

7. Conclusion

In summary, we've learned how to create a self-signed CA certificate and how to use it to sign other certificates.

Additionally, we've created both, server-side and client-side certificates. Then we've presented how to import them into a keystore and a truststore accordingly.

Furthermore, you now should be able to package a certificate together with its private key into the PKCS12 format.

We've also discussed when it makes sense to use Spring Security X.509 client authentication, so it is up to you, to decide, whether to implement it into your web application, or not.

And to wrap up, find the source code to this article on Github.