Ръководство за Редис с Редисън

1. Общ преглед

Redisson е клиент на Redis за Java . В тази статия ще разгледаме някои от неговите функции и ще покажем как това може да улесни изграждането на разпределени бизнес приложения.

Redisson представлява мрежа от данни в паметта, която предлага разпределени Java обекти и услуги, подкрепени от Redis . Разпределеният му в паметта модел на данни позволява споделяне на домейн обекти и услуги между приложения и сървъри.

В тази статия ще видим горещо за настройка на Redisson, ще разберем как работи и ще разгледаме някои от обектите и услугите на Redisson.

2. Зависимости на Maven

Нека започнем, като импортираме Redisson в нашия проект, като добавим раздела по-долу към нашия pom.xml:

 org.redisson redisson 3.13.1 

Най-новата версия на тази зависимост можете да намерите тук.

3. Конфигурация

Преди да започнем, трябва да се уверим, че разполагаме с най-новата версия на Redis за настройка и работа. Ако нямате Redis и използвате Linux или Macintosh, можете да следвате информацията тук, за да го настроите. Ако сте потребител на Windows, можете да настроите Redis, като използвате този неофициален порт.

Трябва да конфигурираме Redisson да се свързва с Redis. Redisson поддържа връзки към следните конфигурации на Redis:

 • Единичен възел
 • Master с подчинени възли
 • Сентинелни възли
 • Клъстерни възли
 • Репликирани възли

Redisson поддържа Amazon Web Services (AWS) ElastiCache клъстер и Azure Redis Cache за клъстерирани и репликирани възли.

Нека се свържем с един възел на Redis. Този екземпляр се изпълнява локално на порта по подразбиране, 6379:

RedissonClient client = Redisson.create();

Можете да предадете различни конфигурации на метода за създаване на обекта Redisson . Това може да са конфигурации, за да се свърже с друг порт или може да се свърже с клъстер Redis. Тази конфигурация може да бъде в Java код или заредена от външен конфигурационен файл .

3.1. Конфигурация на Java

Нека конфигурираме Redisson в Java код:

Config config = new Config(); config.useSingleServer() .setAddress("redis://127.0.0.1:6379"); RedissonClient client = Redisson.create(config);

Ние уточни Redisson конфигурации в случай на по- Config обект и след това преминава към създаване на метода. По-горе посочихме на Redisson, че искаме да се свържем с единичен екземпляр на Redis на възел. За целта използвахме метода useSingleServer на обекта Config . Това връща препратка към обект SingleServerConfig .

Обектът SingleServerConfig има настройки, които Redisson използва, за да се свърже с единичен екземпляр на Redis на възел. Тук използваме метода setAddress , за да конфигурираме настройката на адреса . Това задава адреса на възела, към който се свързваме. Някои други настройки включват retryAttempts , connectionTimeout и clientName . Тези настройки се конфигурират, като се използват съответните методи за настройка.

Можем да конфигурираме Redisson за различни конфигурации на Redis по подобен начин, като използваме следните методи на обекта Config :

 • useSingleServer - за единичен екземпляр на възел. Вземете настройки за единичен възел тук
 • useMasterSlaveServers - за главен с подчинени възли. Вземете настройките за възел master-slave тук
 • useSentinelServers - за контролни възли. Изтеглете настройките на възловия възел тук
 • useClusterServers - за клъстерирани възли. Вземете тук клъстерирани настройки на възела
 • useReplicatedServers - за репликирани възли. Вземете репликирани настройки на възел тук

3.2. Конфигурация на файл

Redisson може да зарежда конфигурации от външни JSON или YAML файлове:

Config config = Config.fromJSON(new File("singleNodeConfig.json")); RedissonClient client = Redisson.create(config);

Методът от JSON на обекта Config може да зарежда конфигурации от низ, файл, входен поток или URL адрес.

Ето примерната конфигурация във файла singleNodeConfig.json :

{ "singleServerConfig": { "idleConnectionTimeout": 10000, "connectTimeout": 10000, "timeout": 3000, "retryAttempts": 3, "retryInterval": 1500, "password": null, "subscriptionsPerConnection": 5, "clientName": null, "address": "redis://127.0.0.1:6379", "subscriptionConnectionMinimumIdleSize": 1, "subscriptionConnectionPoolSize": 50, "connectionMinimumIdleSize": 10, "connectionPoolSize": 64, "database": 0, "dnsMonitoringInterval": 5000 }, "threads": 0, "nettyThreads": 0, "codec": null }

Ето съответния YAML конфигурационен файл:

singleServerConfig: idleConnectionTimeout: 10000 connectTimeout: 10000 timeout: 3000 retryAttempts: 3 retryInterval: 1500 password: null subscriptionsPerConnection: 5 clientName: null address: "redis://127.0.0.1:6379" subscriptionConnectionMinimumIdleSize: 1 subscriptionConnectionPoolSize: 50 connectionMinimumIdleSize: 10 connectionPoolSize: 64 database: 0 dnsMonitoringInterval: 5000 threads: 0 nettyThreads: 0 codec: ! {} 

Можем да конфигурираме други конфигурации на Redis от файл по подобен начин, като използваме настройки, специфични за тази конфигурация. За справка, ето техните файлови формати JSON и YAML:

 • Единичен възел - формат
 • Master с подчинени възли - формат
 • Възлови възли - формат
 • Клъстерирани възли - формат
 • Репликирани възли - формат

За да запишем конфигурация на Java във формат JSON или YAML, можем да използваме методите toJSON или toYAML на обекта Config :

Config config = new Config(); // ... we configure multiple settings here in Java String jsonFormat = config.toJSON(); String yamlFormat = config.toYAML();

Сега, когато знаем как да конфигурираме Redisson, нека разгледаме как Redisson изпълнява операции.

4. Операция

Redisson поддържа синхронен, асинхронен и реактивен интерфейс . Операциите над тези интерфейси са безопасни за нишки .

All entities (objects, collections, locks and services) generated by a RedissonClient have synchronous and asynchronous methods. Synchronous methods bear asynchronous variants. These methods normally bear the same method name of their synchronous variants appended with “Async”. Let's look at a synchronous method of the RAtomicLong object:

RedissonClient client = Redisson.create(); RAtomicLong myLong = client.getAtomicLong('myLong'); 

The asynchronous variant of the synchronous compareAndSet method would be:

RFuture isSet = myLong.compareAndSetAsync(6, 27);

The asynchronous variant of the method returns an RFuture object. We can set listeners on this object to get back the result when it becomes available:

isSet.handle((result, exception) -> { // handle the result or exception here. });

To generate reactive objects, we would need to use the RedissonReactiveClient:

RedissonReactiveClient client = Redisson.createReactive(); RAtomicLongReactive myLong = client.getAtomicLong("myLong"); Publisher isSetPublisher = myLong.compareAndSet(5, 28);

This method returns reactive objects based on the Reactive Streams Standard for Java 9.

Let's explore some of the distributed objects provided by Redisson.

5. Objects

An individual instance of a Redisson object is serialized and stored in any of the available Redis nodes backing Redisson. These objects could be distributed in a cluster across multiple nodes and can be accessed by a single application or multiple applications/servers.

These distributed objects follow specifications from the java.util.concurrent.atomic package. They support lock-free, thread-safe and atomic operations on objects stored in Redis. Data consistency between applications/servers is ensured as values are not updated while another application is reading the object.

Redisson objects are bound to Redis keys. We can manage these keys through the RKeys interface. And then, we access our Redisson objects using these keys.

There are several options we may use to get the Redis keys.

We can simple get all the keys:

RKeys keys = client.getKeys();

Alternatively, we can extract only the names:

Iterable allKeys = keys.getKeys();

And finally, we're able to get the keys conforming to a pattern:

Iterable keysByPattern = keys.getKeysByPattern('key*')

The RKeys interface also allows deleting keys, deleting keys by pattern and other useful key-based operations that we could use to manage our keys and objects.

Distributed objects provided by Redisson include:

 • ObjectHolder
 • BinaryStreamHolder
 • GeospatialHolder
 • BitSet
 • AtomicLong
 • AtomicDouble
 • Topic
 • BloomFilter
 • HyperLogLog

Let's take a look at three of these objects: ObjectHolder, AtomicLong, and Topic.

5.1. Object Holder

Represented by the RBucket class, this object can hold any type of object. This object has a maximum size of 512MB:

RBucket bucket = client.getBucket("ledger"); bucket.set(new Ledger()); Ledger ledger = bucket.get();

The RBucket object can perform atomic operations such as compareAndSet andgetAndSet on objects it holds.

5.2. AtomicLong

Represented by the RAtomicLong class, this object closely resembles the java.util.concurrent.atomic.AtomicLong class and represents a long value that can be updated atomically:

RAtomicLong atomicLong = client.getAtomicLong("myAtomicLong"); atomicLong.set(5); atomicLong.incrementAndGet();

5.3. Topic

The Topic object supports the Redis' “publish and subscribe” mechanism. To listen for published messages:

RTopic subscribeTopic = client.getTopic("baeldung"); subscribeTopic.addListener(CustomMessage.class, (channel, customMessage) -> future.complete(customMessage.getMessage()));

Above, the Topic is registered to listen to messages from the “baeldung” channel. We then add a listener to the topic to handle incoming messages from that channel. We can add multiple listeners to a channel.

Let's publish messages to the “baeldung” channel:

RTopic publishTopic = client.getTopic("baeldung"); long clientsReceivedMessage = publishTopic.publish(new CustomMessage("This is a message"));

This could be published from another application or server. The CustomMessage object will be received by the listener and processed as defined in the onMessage method.

We can learn more about other Redisson objects here.

6. Collections

We handle Redisson collections in the same fashion we handle objects.

Distributed collections provided by Redisson include:

 • Map
 • Multimap
 • Set
 • SortedSet
 • ScoredSortedSet
 • LexSortedSet
 • List
 • Queue
 • Deque
 • BlockingQueue
 • BoundedBlockingQueue
 • BlockingDeque
 • BlockingFairQueue
 • DelayedQueue
 • PriorityQueue
 • PriorityDeque

Let's take a look at three of these collections: Map, Set, and List.

6.1. Map

Redisson based maps implement the java.util.concurrent.ConcurrentMap and java.util.Map interfaces. Redisson has four map implementations. These are RMap, RMapCache, RLocalCachedMap and RClusteredMap.

Let's create a map with Redisson:

RMap map = client.getMap("ledger"); Ledger newLedger = map.put("123", new Ledger());map

RMapCache supports map entry eviction. RLocalCachedMap allows local caching of map entries. RClusteredMap allows data from a single map to be split across Redis cluster master nodes.

We can learn more about Redisson maps here.

6.2. Set

Redisson based Set implements the java.util.Set interface.

Redisson has three Set implementations, RSet, RSetCache, and RClusteredSet with similar functionality as their map counterparts.

Let's create a Set with Redisson:

RSet ledgerSet = client.getSet("ledgerSet"); ledgerSet.add(new Ledger());

We can learn more about Redisson sets here.

6.3. List

Redisson-based Lists implement the java.util.List interface.

Let's create a List with Redisson:

RList ledgerList = client.getList("ledgerList"); ledgerList.add(new Ledger());

We can learn more about other Redisson collections here.

7. Locks and Synchronizers

Redisson's distributed locks allow for thread synchronization across applications/servers. Redisson's list of locks and synchronizers include:

 • Lock
 • FairLock
 • MultiLock
 • ReadWriteLock
 • Semaphore
 • PermitExpirableSemaphore
 • CountDownLatch

Let's take a look at Lock and MultiLock.

7.1. Lock

Redisson's Lock implements java.util.concurrent.locks.Lock interface.

Let's implement a lock, represented by the RLock class:

RLock lock = client.getLock("lock"); lock.lock(); // perform some long operations... lock.unlock();

7.2. MultiLock

Redisson's RedissonMultiLock groups multiple RLock objects and treats them as a single lock:

RLock lock1 = clientInstance1.getLock("lock1"); RLock lock2 = clientInstance2.getLock("lock2"); RLock lock3 = clientInstance3.getLock("lock3"); RedissonMultiLock lock = new RedissonMultiLock(lock1, lock2, lock3); lock.lock(); // perform long running operation... lock.unlock();

We can learn more about other locks here.

8. Services

Redisson exposes 4 types of distributed services. These are: Remote Service, Live Object Service, Executor Service and Scheduled Executor Service. Let's look at the Remote Service and Live Object Service.

8.1. Remote Service

This service provides Java remote method invocation facilitated by Redis. A Redisson remote service consists of a server-side (worker instance) and client-side implementation. The server-side implementation executes a remote method invoked by the client. Calls from a remote service can be synchronous or asynchronous.

The server-side registers an interface for remote invocation:

RRemoteService remoteService = client.getRemoteService(); LedgerServiceImpl ledgerServiceImpl = new LedgerServiceImpl(); remoteService.register(LedgerServiceInterface.class, ledgerServiceImpl);

The client-side calls a method of the registered remote interface:

RRemoteService remoteService = client.getRemoteService(); LedgerServiceInterface ledgerService = remoteService.get(LedgerServiceInterface.class); List entries = ledgerService.getEntries(10);

We can learn more about remote services here.

8.2. Live Object Service

Redisson Live Objects extend the concept of standard Java objects that could only be accessed from a single JVM to enhanced Java objects that could be shared between different JVMs in different machines. This is accomplished by mapping an object's fields to a Redis hash. This mapping is made through a runtime-constructed proxy class. Field getters and setters are mapped to Redis hget/hset commands.

Redisson Live Objects support atomic field access as a result of Redis' single-threaded nature.

Creating a Live Object is simple:

@REntity public class LedgerLiveObject { @RId private String name; // getters and setters... }

We annotate our class with @REntity and a unique or identifying field with @RId. Once we have done this, we can use our Live Object in our application:

RLiveObjectService service = client.getLiveObjectService(); LedgerLiveObject ledger = new LedgerLiveObject(); ledger.setName("ledger1"); ledger = service.persist(ledger);

We create our Live Object like standard Java objects using the new keyword. We then use an instance of RLiveObjectService to save the object to Redis using its persist method.

If the object has previously been persisted to Redis, we can retrieve the object:

LedgerLiveObject returnLedger = service.get(LedgerLiveObject.class, "ledger1");

We use the RLiveObjectService to get our Live Object using the field annotated with @RId.

Here we can find more about Redisson Live Objects, and other Redisson services are described here.

9. Pipelining

Redisson supports pipelining. Multiple operations can be batched as a single atomic operation. This is facilitated by the RBatch class. Multiple commands are aggregated against an RBatch object instance before they are executed:

RBatch batch = client.createBatch(); batch.getMap("ledgerMap").fastPutAsync("1", "2"); batch.getMap("ledgerMap").putAsync("2", "5"); BatchResult batchResult = batch.execute();

10. Scripting

Redisson supports LUA scripting. We can execute LUA scripts against Redis:

client.getBucket("foo").set("bar"); String result = client.getScript().eval(Mode.READ_ONLY, "return redis.call('get', 'foo')", RScript.ReturnType.VALUE);

11. Low-Level Client

It's possible that we might want to perform Redis operations not yet supported by Redisson. Redisson provides a low-level client that allows execution of native Redis commands:

RedisClientConfig redisClientConfig = new RedisClientConfig(); redisClientConfig.setAddress("localhost", 6379); RedisClient client = RedisClient.create(redisClientConfig); RedisConnection conn = client.connect(); conn.sync(StringCodec.INSTANCE, RedisCommands.SET, "test", 0); conn.closeAsync(); client.shutdown();

The low-level client also supports asynchronous operations.

12. Conclusion

Тази статия представи Redisson и някои от функциите, които го правят идеален за разработване на разпределени приложения. Проучихме неговите разпределени обекти, колекции, брави и услуги. Проучихме и някои други негови функции като конвейер, скриптове и клиент от ниско ниво.

Redisson също така осигурява интеграция с други рамки като JCache API, Spring Cache, Hibernate Cache и Spring Sessions. Тук можем да научим повече за нейната интеграция с други рамки.

Можете да намерите примерни кодове в проекта GitHub.