Получаване на Power Power на комплект в Java

1. Въведение

В този урок ще проучим процеса на генериране на набор от мощности на даден набор в Java.

Като кратко напомняне, за всеки набор от размер n има набор от мощност от размер 2n . Ще научим как да го получим, използвайки различни техники.

2. Определение на захранващ комплект

Наборът от мощности на даден набор S е набор от всички подмножества на S , включително самия S и празния набор.

Например за даден набор:

{"APPLE", "ORANGE", "MANGO"}

зададената мощност е:

{ {}, {"APPLE"}, {"ORANGE"}, {"APPLE", "ORANGE"}, {"MANGO"}, {"APPLE", "MANGO"}, {"ORANGE", "MANGO"}, {"APPLE", "ORANGE", "MANGO"} }

Тъй като това е и набор от подмножества, редът на вътрешните му подмножества не е важен и те могат да се появят във всякакъв ред:

{ {}, {"MANGO"}, {"ORANGE"}, {"ORANGE", "MANGO"}, {"APPLE"}, {"APPLE", "MANGO"}, {"APPLE", "ORANGE"}, {"APPLE", "ORANGE", "MANGO"} }

3. Библиотека Гуава

Библиотеката на Google Guava има някои полезни помощни програми Set , като например захранването. По този начин можем лесно да го използваме, за да получим и мощността на дадения набор:

@Test public void givenSet_WhenGuavaLibraryGeneratePowerSet_ThenItContainsAllSubsets() { ImmutableSet set = ImmutableSet.of("APPLE", "ORANGE", "MANGO"); Set
  
   powerSet = Sets.powerSet(set); Assertions.assertEquals((1 << set.size()), powerSet.size()); MatcherAssert.assertThat(powerSet, Matchers.containsInAnyOrder( ImmutableSet.of(), ImmutableSet.of("APPLE"), ImmutableSet.of("ORANGE"), ImmutableSet.of("APPLE", "ORANGE"), ImmutableSet.of("MANGO"), ImmutableSet.of("APPLE", "MANGO"), ImmutableSet.of("ORANGE", "MANGO"), ImmutableSet.of("APPLE", "ORANGE", "MANGO") )); }
  

Guava powerSet работи вътрешно през интерфейса на Iterator по начина, когато следващото подмножество е поискано, подмножеството се изчислява и връща. И така, космическата сложност е намалена до O (n) вместо O (2n) .

Но как Guava постига това?

4. Подход за генериране на захранване

4.1. Алгоритъм

Нека сега обсъдим възможните стъпки за създаване на алгоритъм за тази операция.

Мощният набор от празен набор е {{}}, в който съдържа само един празен набор, така че това е най-простият ни случай.

За всеки набор S, различен от празния набор, първо извличаме един елемент и го именуваме - елемент . След това, за останалите елементи на набор subsetWithoutElement , изчисляваме рекурсивно тяхната мощност - и го наричаме нещо като powerSet S ubsetWithoutElement . След това, чрез добавяне на извлечения елемент към всички набори в powerSet S ubsetWithoutElement , получаваме powerSet S ubsetWithElement.

Сега, мощността набор S е обединение на powerSetSubsetWithoutElement и powerSetSubsetWithElement :

Нека да видим пример за рекурсивния стек на мощност за дадения набор {“APPLE”, “ORANGE”, “MANGO”} .

За да подобрим четливостта на изображението, използваме кратки форми на имена: P означава функция за захранване и „A“, „O“, „M“ са кратки форми на „APPLE“, „ORANGE“ и „MANGO“ , съответно:

4.2. Изпълнение

И така, първо, нека напишем Java кода за извличане на един елемент и да получим останалите подмножества:

T element = set.iterator().next(); Set subsetWithoutElement = new HashSet(); for (T s : set) { if (!s.equals(element)) { subsetWithoutElement.add(s); } }

След това ще искаме да получим мощността на subsetWithoutElement :

Set
  
   powersetSubSetWithoutElement = recursivePowerSet(subsetWithoutElement);
  

След това трябва да добавим тази мощност обратно в оригинала:

Set
  
   powersetSubSetWithElement = new HashSet(); for (Set subsetWithoutElement : powerSetSubSetWithoutElement) { Set subsetWithElement = new HashSet(subsetWithoutElement); subsetWithElement.add(element); powerSetSubSetWithElement.add(subsetWithElement); }
  

И накрая, обединението на powerSetSubSetWithoutElement и powerSetSubSetWithElement е мощността, зададена от дадения входен набор:

Set
  
   powerSet = new HashSet(); powerSet.addAll(powerSetSubSetWithoutElement); powerSet.addAll(powerSetSubSetWithElement);
  

Ако съберем всичките ни кодови фрагменти, можем да видим крайния си продукт:

public Set
  
   recursivePowerSet(Set set) { if (set.isEmpty()) { Set
   
    ret = new HashSet(); ret.add(set); return ret; } T element = set.iterator().next(); Set subSetWithoutElement = getSubSetWithoutElement(set, element); Set
   
    powerSetSubSetWithoutElement = recursivePowerSet(subSetWithoutElement); Set
    
     powerSetSubSetWithElement = addElementToAll(powerSetSubSetWithoutElement, element); Set
    
     powerSet = new HashSet(); powerSet.addAll(powerSetSubSetWithoutElement); powerSet.addAll(powerSetSubSetWithElement); return powerSet; } 
    
    
   
   
  

4.3. Бележки за единични тестове

Сега нека тестваме. Тук имаме малко критерии за потвърждение:

 • Първо проверяваме размера на мощността и тя трябва да бъде 2n за набор от размер n .
 • След това всеки елемент ще се появи само веднъж в подмножество и 2n-1 различни подмножества.
 • И накрая, всяко подмножество трябва да се появи веднъж.

If all these conditions passed, we can be sure that our function works. Now, since we've used Set, we already know that there's no repetition. In that case, we only need to check the size of the power set, and the number of occurrences of each element in the subsets.

To check the size of the power set we can use:

MatcherAssert.assertThat(powerSet, IsCollectionWithSize.hasSize((1 << set.size())));

And to check the number of occurrences of each element:

Map counter = new HashMap(); for (Set subset : powerSet) { for (String name : subset) { int num = counter.getOrDefault(name, 0); counter.put(name, num + 1); } } counter.forEach((k, v) -> Assertions.assertEquals((1 << (set.size() - 1)), v.intValue()));

Finally, if we can put all together into one unit test:

@Test public void givenSet_WhenPowerSetIsCalculated_ThenItContainsAllSubsets() { Set set = RandomSetOfStringGenerator.generateRandomSet(); Set
  
   powerSet = new PowerSet().recursivePowerSet(set); MatcherAssert.assertThat(powerSet, IsCollectionWithSize.hasSize((1 << set.size()))); Map counter = new HashMap(); for (Set subset : powerSet) { for (String name : subset) { int num = counter.getOrDefault(name, 0); counter.put(name, num + 1); } } counter.forEach((k, v) -> Assertions.assertEquals((1 << (set.size() - 1)), v.intValue())); }
  

5. Optimization

In this section, we'll try to minimize the space and reduce the number of internal operations to calculate the power set in an optimal way.

5.1. Data Structure

As we can see in the given approach, we need a lot of subtractions in the recursive call, which consumes a large amount of time and memory.

Instead, we can map each set or subset to some other notions to reduce the number of operations.

First, we need to assign an increasing number starting from 0 to each object in the given set S which means we work with an ordered list of numbers.

For example for the given set {“APPLE”, “ORANGE”, “MANGO”} we get:

“APPLE” -> 0

“ORANGE” ->

“MANGO” -> 2

So, from now on, instead of generating subsets of S, we generate them for the ordered list of [0, 1, 2], and as it is ordered we can simulate subtractions by a starting index.

For example, if the starting index is 1 it means that we generate the power set of [1,2].

To retrieve mapped id from the object and vice-versa, we store both sides of mapping. Using our example, we store both (“MANGO” -> 2) and (2 -> “MANGO”). As the mapping of numbers started from zero, so for the reverse map there we can use a simple array to retrieve the respective object.

One of the possible implementations of this function would be:

private Map map = new HashMap(); private List reverseMap = new ArrayList(); private void initializeMap(Collection collection) { int mapId = 0; for (T c : collection) { map.put(c, mapId++); reverseMap.add(c); } }

Now, to represent subsets there are two well-known ideas:

 1. Index representation
 2. Binary representation

5.2. Index Representation

Each subset is represented by the index of its values. For example, the index mapping of the given set {“APPLE”, “ORANGE”, “MANGO”} would be:

{ {} -> {} [0] -> {"APPLE"} [1] -> {"ORANGE"} [0,1] -> {"APPLE", "ORANGE"} [2] -> {"MANGO"} [0,2] -> {"APPLE", "MANGO"} [1,2] -> {"ORANGE", "MANGO"} [0,1,2] -> {"APPLE", "ORANGE", "MANGO"} }

So, we can retrieve the respective set from a subset of indices with the given mapping:

private Set
  
   unMapIndex(Set
   
    sets) { Set
   
    ret = new HashSet(); for (Set s : sets) { HashSet subset = new HashSet(); for (Integer i : s) { subset.add(reverseMap.get(i)); } ret.add(subset); } return ret; }
   
   
  

5.3. Binary Representation

Or, we can represent each subset using binary. If an element of the actual set exists in this subset its respective value is 1; otherwise it is 0.

For our fruit example, the power set would be:

{ [0,0,0] -> {} [1,0,0] -> {"APPLE"} [0,1,0] -> {"ORANGE"} [1,1,0] -> {"APPLE", "ORANGE"} [0,0,1] -> {"MANGO"} [1,0,1] -> {"APPLE", "MANGO"} [0,1,1] -> {"ORANGE", "MANGO"} [1,1,1] -> {"APPLE", "ORANGE", "MANGO"} }

So, we can retrieve the respective set from a binary subset with the given mapping:

private Set
  
   unMapBinary(Collection
   
    sets) { Set
   
    ret = new HashSet(); for (List s : sets) { HashSet subset = new HashSet(); for (int i = 0; i < s.size(); i++) { if (s.get(i)) { subset.add(reverseMap.get(i)); } } ret.add(subset); } return ret; }
   
   
  

5.4. Recursive Algorithm Implementation

In this step, we'll try to implement the previous code using both data structures.

Before calling one of these functions, we need to call the initializeMap method to get the ordered list. Also, after creating our data structure, we need to call the respective unMap function to retrieve the actual objects:

public Set
  
   recursivePowerSetIndexRepresentation(Collection set) { initializeMap(set); Set
   
    powerSetIndices = recursivePowerSetIndexRepresentation(0, set.size()); return unMapIndex(powerSetIndices); }
   
  

So, let's try our hand at the index representation:

private Set
  
   recursivePowerSetIndexRepresentation(int idx, int n) { if (idx == n) { Set
   
    empty = new HashSet(); empty.add(new HashSet()); return empty; } Set
   
    powerSetSubset = recursivePowerSetIndexRepresentation(idx + 1, n); Set
    
     powerSet = new HashSet(powerSetSubset); for (Set s : powerSetSubset) { HashSet subSetIdxInclusive = new HashSet(s); subSetIdxInclusive.add(idx); powerSet.add(subSetIdxInclusive); } return powerSet; }
    
   
   
  

Now, let's see the binary approach:

private Set
  
   recursivePowerSetBinaryRepresentation(int idx, int n) { if (idx == n) { Set
   
    powerSetOfEmptySet = new HashSet(); powerSetOfEmptySet.add(Arrays.asList(new Boolean[n])); return powerSetOfEmptySet; } Set
   
    powerSetSubset = recursivePowerSetBinaryRepresentation(idx + 1, n); Set
    
     powerSet = new HashSet(); for (List s : powerSetSubset) { List subSetIdxExclusive = new ArrayList(s); subSetIdxExclusive.set(idx, false); powerSet.add(subSetIdxExclusive); List subSetIdxInclusive = new ArrayList(s); subSetIdxInclusive.set(idx, true); powerSet.add(subSetIdxInclusive); } return powerSet; }
    
   
   
  

5.5. Iterate Through [0, 2n)

Now, there is a nice optimization we can do with the binary representation. If we look at it, we can see that each row is equivalent to the binary format of a number in [0, 2n).

So, if we iterate through numbers from 0 to 2n, we can convert that index to binary, and use it to create a boolean representation of each subset:

private List
  
   iterativePowerSetByLoopOverNumbers(int n) { List
   
    powerSet = new ArrayList(); for (int i = 0; i < (1 << n); i++) { List subset = new ArrayList(n); for (int j = 0; j < n; j++) subset.add(((1 < 0); powerSet.add(subset); } return powerSet; }
   
  

5.6. Minimal Change Subsets by Gray Code

Now, if we define any bijective function from binary representation of length n to a number in [0, 2n), we can generate subsets in any order that we want.

Gray Code is a well-known function that is used to generate binary representations of numbers so that the binary representation of consecutive numbers differ by only one bit (even the difference of the last and first numbers is one).

We can thus optimize this just a bit further:

private List
  
   iterativePowerSetByLoopOverNumbersWithGrayCodeOrder(int n) { List
   
    powerSet = new ArrayList(); for (int i = 0; i < (1 << n); i++) { List subset = new ArrayList(n); for (int j = 0; j 
   
    > 1); subset.add(((1 < 0); } powerSet.add(subset); } return powerSet; }
   
   
  

6. Lazy Loading

To minimize the space usage of power set, which is O(2n), we can utilize the Iterator interface to fetch every subset, and also every element in each subset lazily.

6.1. ListIterator

First, to be able to iterate from 0 to 2n, we should have a special Iterator that loops over this range but not consuming the whole range beforehand.

To solve this problem, we'll use two variables; one for the size, which is 2n, and another for the current subset index. Our hasNext() function will check that position is less than size:

abstract class ListIterator implements Iterator { protected int position = 0; private int size; public ListIterator(int size) { this.size = size; } @Override public boolean hasNext() { return position < size; } }

And our next() function returns the subset for the current position and increases the value of position by one:

@Override public Set next() { return new Subset(map, reverseMap, position++); }

6.2. Subset

To have a lazy load Subset, we define a class that extends AbstractSet, and we override some of its functions.

By looping over all bits that are 1 in the receiving mask (or position) of the Subset, we can implement the Iterator and other methods in AbstractSet.

For example, the size() is the number of 1s in the receiving mask:

@Override public int size() { return Integer.bitCount(mask); }

And the contains() function is just whether the respective bit in the mask is 1 or not:

@Override public boolean contains(@Nullable Object o) { Integer index = map.get(o); return index != null && (mask & (1 << index)) != 0; }

We use another variable – remainingSetBits – to modify it whenever we retrieve its respective element in the subset we change that bit to 0. Then, the hasNext() checks if remainingSetBits is not zero (that is, it has at least one bit with a value of 1):

@Override public boolean hasNext() { return remainingSetBits != 0; }

And the next() function uses the right-most 1 in the remainingSetBits, then converts it to 0, and also returns the respective element:

@Override public E next() { int index = Integer.numberOfTrailingZeros(remainingSetBits); if (index == 32) { throw new NoSuchElementException(); } remainingSetBits &= ~(1 << index); return reverseMap.get(index); }

6.3. PowerSet

To have a lazy-load PowerSet class, we need a class that extends AbstractSet .

The size() function is simply 2 to the power of the set's size:

@Override public int size() { return (1 << this.set.size()); }

As the power set will contain all possible subsets of the input set, so contains(Object o) function checks if all elements of the object o are existing in the reverseMap (or in the input set):

@Override public boolean contains(@Nullable Object obj) { if (obj instanceof Set) { Set set = (Set) obj; return reverseMap.containsAll(set); } return false; }

To check equality of a given Object with this class, we can only check if the input set is equal to the given Object:

@Override public boolean equals(@Nullable Object obj) { if (obj instanceof PowerSet) { PowerSet that = (PowerSet) obj; return set.equals(that.set); } return super.equals(obj); }

The iterator() function returns an instance of ListIterator that we defined already:

@Override public Iterator
  
   iterator() { return new ListIterator
   
   (this.size()) { @Override public Set next() { return new Subset(map, reverseMap, position++); } }; }
   
  

The Guava library uses this lazy-load idea and these PowerSet and Subset are the equivalent implementations of the Guava library.

For more information, check their source code and documentation.

Furthermore, if we want to do parallel operation over subsets in PowerSet, we can call Subset for different values in a ThreadPool.

7. Summary

To sum up, first, we studied what is a power set. Then, we generated it by using the Guava Library. After that, we studied the approach and how we should implement it, and also how to write a unit test for it.

Finally, we utilized the Iterator interface to optimize the space of generation of subsets and also their internal elements.

Както винаги изходният код е достъпен в GitHub.