Грешка в Java Compiler: „очаква се клас, интерфейс или преброяване“

1. Общ преглед

В този бърз урок ще говорим за грешката на Java компилатора „очаква се клас, интерфейс или преброяване“. С тази грешка се сблъскват главно разработчици, които са нови в света на Java.

Нека да разгледаме няколко примера за тази грешка и да обсъдим как да ги поправим.

2. Заблудени къдрави скоби

Основната причина за грешката „клас, интерфейс или изброяване“ обикновено е неправилно поставена къдрава скоба „}“ . Това може да бъде допълнителна къдрава скоба след класа. Това може да бъде и метод, случайно написан извън класа.

Нека разгледаме един пример:

public class MyClass { public static void main(String args[]) { System.out.println("Baeldung"); } } }
/MyClass.java:6: error: class, interface, or enum expected } ^ 1 error

В горния пример за код има допълнителна къдрава скоба “}” в последния ред, което води до грешка при компилацията. Ако го премахнем, кодът ще се компилира.

Нека разгледаме друг сценарий, при който възниква тази грешка:

public class MyClass { public static void main(String args[]) { //Implementation } } public static void printHello() { System.out.println("Hello"); }
/MyClass.java:6: error: class, interface, or enum expected public static void printHello() ^ /MyClass.java:8: error: class, interface, or enum expected } ^ 2 errors

В горния пример ще получим грешката, защото методът printHello () е извън класа MyClass . Можем да поправим това, като преместим затварящите фигурни скоби „}” в края на файла. С други думи, преместете метода printHello () вътре в MyClass .

3. Заключение

В този кратък урок обсъдихме грешката на Java компилатора „клас, интерфейс или преброяване“ и демонстрирахме две вероятни основни причини.